Gärlic butter herbs instänt pot potätoes äre fluffy on the inside änd perfect golden brown skin on the outside. Wänt to mäke it look fäncy – use ä